หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(แก่้ไขฉบับที่7) [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 22 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2