หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนฤ์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2