หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
 
 
ซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (มท 0803/ว106) 17 ม.ค. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2550 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 16 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 15 ม.ค. 2550
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 15 ม.ค. 2550
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 15 ม.ค. 2550
การดำเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานศึกษา 15 ม.ค. 2550
การฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 [บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 12 ม.ค. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว48) [บัญชีรายชื่อเครือข่าย ฯ] 12 ม.ค. 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว55) [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(ต่อ)] 12 ม.ค. 2550
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว93) 12 ม.ค. 2550
การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว4564) 11 ม.ค. 2550
โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (มท 0808.3/196) 11 ม.ค. 2550
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0891.4/ว83) 11 ม.ค. 2550
การพัฒนาความรู้ของข้าราชการในส่วนราชการ (มท 0812/ว47) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับ 8ว) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 11 ม.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว082) 10 ม.ค. 2550
สรุป ข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2549 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว18) 10 ม.ค. 2550
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. (มท 0810.5/ว7) 10 ม.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1042      1043      1044      1045     (1046)     1047      1048      1049      1050     ....หน้าสุดท้าย >> 1,055
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :056-692
-200-1
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 7,282,052 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10