˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ӡͧúǹӺѧ
Ѵѧ
çҺآҾӺѧ
Ѵآҧ
Եѳҧͧ
ըԵ
Ҵ
ٻ
Թյ͹Ѻ䫵
ͧúǹӺ
ѧ
1
2
3
4
5
 
ͺµ.ÇѧâÁ¡¢ì Í.ǪÔúÒÃÁÕ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ÂÔ¹´ÕãËéºÃÔ¡Òà µÔ´µèÍ-Êͺ¶ÒÁ ä´é·Õè 056-692-200 ¤èÐ
 
 
  Ǵ : ǨѴͨѴҧ Ǵ :
 
  :   ¡ԡä
 
Ǵ   Ǣ͢ ѹ Ҫ
 
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹ ÊÔ§ËÒ¤Á 2563  10 .. 2563 25
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹ ÁԶعÒ¹ 2563  13 .. 2563 31
ǨѴͨѴҧ   à¼Âá¾ÃèÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2563   5 .. 2563 83
ǨѴͨѴҧ   à¼Âá¾ÃèÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹àÁÉÒ¹ 2563  19 .. 2563 37
ǨѴͨѴҧ   ¡ÒÃâ͹¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2563 (à§Ô¹Íش˹ع੾ÒСԨ)  19 .. 2563 57
ǨѴͨѴҧ   ¡ÒÃâ͹¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2563 (à§Ô¹Íش˹ع੾ÒСԨ)  3 .. 2563 153
ǨѴͨѴҧ   ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§»ÃШÓà´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 2563  3 .. 2563 181
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒȼÙ骹СÒÃàʹÍÃÒ¤Ò »ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¡èÍÊÃéÒ§Ãкº»ÃлÒËÁÙèºéÒ¹ ẺºÒ´ÒÅ¢¹Ò´ãË­è ËÁÙè·Õè 5 ºéÒ¹ÇѧâÁ¡¢ì µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì µÒÁẺÁҵðҹ¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéÓ Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)   31 .. 2563 156
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒȼÙ骹СÒÃàʹÍÃÒ¤Ò »ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In – Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ – ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ¡ÇéÒ§ 6 àÁµÃ ÂÒÇ 1,300 àÁµÃ Ë¹Ò 0.04 àÁµÃ äËÅè·Ò§¢éÒ§ÅÐ 1 àÁµÃ ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ  26 .. 2563 154
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding) â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Ãкº»ÃлÒËÁÙèºéÒ¹ ẺºÒ´ÒÅ¢¹Ò´ãË­è ËÁÙè·Õè 5 ºéÒ¹ÇѧâÁ¡¢ì µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì µÒÁẺÁҵðҹ¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéÓ Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ  17 .. 2563 114
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈÃÒ¤Ò¡ÅÒ§ (ÊÃØ»ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤Òà »Ã.4,5,6) â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Ãкº»ÃлÒËÁÙèºéÒ¹ ẺºÒ´ÒÅ¢¹Ò´ãË­è ËÁÙè·Õè 5 ºéÒ¹ÇѧâÁ¡¢ì µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì µÒÁẺÁҵðҹ¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéÓ Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ  17 .. 2563 126
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈÃÒ¤Ò¡ÅÒ§ µÒÃÒ§áÊ´§Ç§à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Õèä´éÃѺ¨Ñ´ÊÃÃáÅÐÃÒ¤Ò¡Åҧ㹧ҹ¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§ (º¡.01) â¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§Ãкº»ÃлÒËÁÙèºéÒ¹ ẺºÒ´ÒÅ¢¹Ò´ãË­è ËÁÙè·Õè 5 ºéÒ¹ÇѧâÁ¡¢ì µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì µÒÁẺÁҵðҹ¡ÃÁ·ÃѾÂҡùéÓ Í§¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ  17 .. 2563 145
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈà»ÅÕè¹á»Å§á¼¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563  5 .. 2563 72
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈ»ÃСǴÃÒ¤Ò«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In – Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ – ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ¡ÇéÒ§ 6 àÁµÃ ÂÒÇ 1,300 àÁµÃ Ë¹Ò 0.04 àÁµÃ äËÅè·Ò§¢éÒ§ÅÐ 1 àÁµÃ ͧ¤ì¡ÒúÃÔËÒÃÊèǹµÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ÍÓàÀÍǪÔúÒÃÁÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÔµÃ   4 .. 2563 91
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In - Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ - ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding) à¾×èÍÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹  26 .. 2563 101
ǨѴͨѴҧ   »ÃСÒÈÃÒ¤Ò¡ÅÒ§«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In - Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ - ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding) à¾×èÍÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹  26 .. 2563 113
ǨѴͨѴҧ   ÃèÒ§¢Íºà¢µ«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In - Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ - ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding) à¾×èÍÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹  26 .. 2563 102
ǨѴͨѴҧ   ÃèÒ§»ÃСÒÈ àÍ¡ÊÒûÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§«èÍÁÊÃéÒ§¶¹¹ÅÒ´ÂÒ§¼ÔÇ·Ò§ Asphaltic Concrete (â´ÂÇÔ¸Õ Pavement In - Place Recycling) ÃËÑÊ·Ò§ËÅǧ·éͧ¶Ôè¹ ¾¨.¶.83-004 ÊÒºéÒ¹´§ÂÒ§ - ºÖ§¾Ãҹͺ ËÁÙè·Õè 3 ºéÒ¹´§ÂÒ§ µÓºÅÇѧâÁ¡¢ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)  26 .. 2563 107
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á 2563  11 .. 2563 127
ǨѴͨѴҧ   à¼Âá¾Ãèá¼¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2563  14 .. 2563 174
ǨѴͨѴҧ   ÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒèѴ«×éͨѴ¨éÒ§ã¹Ãͺà´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562  10 .. 2563 92
ǨѴͨѴҧ   ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШÓà´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2562  8 .. 2562 84
ǨѴͨѴҧ   ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ»ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 (à§Ô¹Íش˹ع੾ÒСԨ) »ÃШÓà´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2562  8 .. 2562 79
ǨѴͨѴҧ   ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШÓà´×͹ÁԶعÒ¹ 2562  12 .. 2562 85
ǨѴͨѴҧ   ¡ÒÃâ͹¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³à§Ô¹Íش˹ع੾ÒСԨ »ÃШÓà´×͹ÁԶعÒ¹ 2562  12 .. 2562 65
ǨѴͨѴҧ   ¡ÒÃâ͹¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 (à§Ô¹Íش˹ع੾ÒСԨ) »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2562  21 .. 2562 83
ǨѴͨѴҧ   ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¨Ñ´«×éͨѴ¨éÒ§ »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2562  21 .. 2562 96
ǨѴͨѴҧ   »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸×¡ÒÃà¢éÒ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒûÃѺ»Ãا¶¹¹ÅÙ¡Ãѧº´ÍÑ´á¹è¹ÊÒ ËÅèÒÂà¤ÅéÒ-·Ò§ËÅǧÊÒ 117 ËÁÙè·Õè 8 ºéÒ¹¤Ø¡ÃЪÒ  27 .. 2562 116
ǨѴͨѴҧ   »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÒÃà¢éÒ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒûÃѺ»Ãا¶¹¹ÅÙ¡Ãѧº´ÍÑ´á¹è¹ÊÒÂËÅѧÈÒÅà¨éÒ¾èÍ (ªèǧ·Õè 2) ËÁÙè·Õè 2 ºéҹ˹ͧ˭éÒ»Åéͧ  27 .. 2562 111
  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 11
 

 
 
ͧúǹӺѧ
Ԫú ѧѴԨԵ 66140
Ѿ : 056-692-200-1 : 056-692-200
懭/
Ѻͧͧ¹
:092-250
5231
Ѵ : NAXsolution.com
ӹǹҪ 4,489,136 Ѻ 21 .. 2550
 
 
ʧǹԢԷ ..2551 ҪѭѵԢԷ 2537 ͧúǹӺѧ
º䫵 | º¡äͧǹؤ | º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10