หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 
   
 
   
 


จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉ [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เคร [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]

   
       
             
 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 120 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 133 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 123 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ประกาศราคากลาง (สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.4,5,6) โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 105 
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 119 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 77 
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - P [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 86 
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 97 
ร่างขอบเขตซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Pla [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 86 
 
ทต.วังกรด ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด เทศบาลตำบลวังกรด ทำความสะอาดบริเวณวัดวังกลม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 3543  ตอบ 8  
เก้า * * * ้พลาสติกราคาส่ง (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 0  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 109  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 12671  ตอบ 12  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 30  ตอบ 1  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3368  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1252  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 3350  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1016  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1428  ตอบ 0  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1800  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 2387  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 1207  ตอบ 0  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1481  ตอบ 1  
 
พจ0023.3-ว2224 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2218 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2223 ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2219 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2222 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2221 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2220 แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2217 การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายหอกระจายข่าวไร้สาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2216 หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2215 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว2203 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.5/ว2208 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.5/ว2205 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จบำนาญไตรมาสที่ 3เพิ่มเติม [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.4/ว2982 การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 2187 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จ บำนาญไตรมาส3 เพิ่มเติม [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
 
     

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :056-69
2-200-1
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 3,802,280 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10