หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 
 


โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังโมกข์ หัวใจสะอาด \"สร้างแกนนำ ต่อต้านคอรัปชั่ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 


โครงการให้ความรู้ เหตุสาธารณภัย กับประชาชน และเด็กนักเรียนในตำบลวังโมกข์ ประจำปี [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 


โครงการอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม นักเรียนในตำบลวังโมกข์ วันที่ 2-4 กันย [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


โครงการแข่งขันกีฬา อบต. วังโมกข์สัมพันธ์(29-30 ส.ค. 63) [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


เปิดงานโครงการพัฒนาหมอพื้นบ้าน [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 


เปิดงานโครงการครอบครัวอบอุ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิต์ [ 12 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 


กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 [ 28 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 


เปิดงานโครงการเด็กไทยวัยเรียนอนามัยดี 3อ 3ส [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 


เปิดงานโครงการเด็กไทยวัยเรียนอนามัยดี [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 


ดูการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดวงยาง - บึงพรานอบ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 


ประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.วังโมกข์ [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 


เปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (25มิ.ย.63) [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(19มิย.63) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 


มอบเช็คเหตุวาตภัย(19พ.ค.63) [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 


เข้าเยี่ยมบ้านเหตุวาตภัย (11 พ.ค.63) [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 


สำรวจพื้นที่เหตุวาตภัย (8 พ.ค.63) [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 


แจกหน้ากากอนามัย (2 เม.ย.63) [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 47 


แจกหน้ากากอนามัย (2 เม.ย.63) [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 39 


การปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 


เปิดงานโครงการสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (19 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 31 


โครงการทำหน้ากากอนามัย (19 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 29 


กิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. (18 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


โครงการอบรมสตรี (26-27 ก.พ.63) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
   
 
   
 


จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉ [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เคร [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2562 ]

   
       
             
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประหยัดพลังงาน [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 83 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างออกทำการสำรวจตรวจสอบน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ม.2 [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก ใช้งาน \"ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์\" ผ่าน http:/ggdenacc.go.th [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบออนไลน์ (Online) กพส. มท 0810.7/ว2737  [ 14 ก.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว2755  [ 14 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2763 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2804  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. [การขอทราบผลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ]  [ 11 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2774  [ 11 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13360-13435 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ย. 2563 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 11 ก.ย. 2563 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ก.ย. 2563 ]
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว2760 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ย. 2563 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
สร้างบ้านคล่อมทางหลวง (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 3  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 3728  ตอบ 8  
เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 0  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 121  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 12708  ตอบ 12  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 47  ตอบ 1  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3397  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1269  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 3459  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1051  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1442  ตอบ 0  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 2395  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 1228  ตอบ 0  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1515  ตอบ 1  
 
พจ0023.2-ว785 การประชุมคณะกรรมาการกลั่นกรองการจัดทพแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดพิจิตร  [ 11 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-ว3487 รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 11 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-ว3486 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 11 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.5/ว 3484 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 11 ก.ย. 2563 ]  
ผพจ0023.5/ว796  ขอแจ้งการเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงศ์นันตา ทรัพย์ทวีพูล ออกจากผู้ทิ้งงาน  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-ว3473  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-ว3462  ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-10619  แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.4/ว787 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งาน ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ผ่าน http://ggdenacc.go.th.  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.4/ว3457  การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.3-ว3461 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.2/ว3459 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน  [ 10 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.2/ว345  สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน  [ 9 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.5/ว 3431   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ให้แก่ อปท  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
พจ0023.5/ 10507 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ผ่านเครือข่ายิอเตอร์เน็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 63  [ 8 ก.ย. 2563 ]  
 
     
 
 

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :092-250
5231
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 4,489,136 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10