หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 


เปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (25มิ.ย.63) [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 


โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(19มิย.63) [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


มอบเช็คเหตุวาตภัย(19พ.ค.63) [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 


เข้าเยี่ยมบ้านเหตุวาตภัย (11 พ.ค.63) [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 


สำรวจพื้นที่เหตุวาตภัย (8 พ.ค.63) [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 


แจกหน้ากากอนามัย (2 เม.ย.63) [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 44 


แจกหน้ากากอนามัย (2 เม.ย.63) [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 36 


การปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 16 


เปิดงานโครงการสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย (19 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


โครงการทำหน้ากากอนามัย (19 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 


กิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. (18 มี.ค.63) [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 


โครงการอบรมสตรี (26-27 ก.พ.63) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 


จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉ [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เคร [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]

   
       
             
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) [ 17 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 136 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 155 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 99 
ประกาศราคากลาง (สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.4,5,6) โครงการก่อสร้างระบบประปาห [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 112 
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
 
ทม.พิจิตร ที่มาในการดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphaltic Concrete ถนนสระหลวงแ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่านั่ง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
สร้างบ้านคล่อมทางหลวง (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 3  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 3565  ตอบ 8  
เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 117  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 12690  ตอบ 12  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 35  ตอบ 1  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3376  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1257  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 3398  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1021  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1437  ตอบ 0  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 2392  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 1211  ตอบ 0  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1491  ตอบ 1  
 
พจ0023.3-ว2622 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2621 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/2620 แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.1/ว2615 ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2606 ขอยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยพิจิตรเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2605 รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว2609 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด  [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-8059 มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.2/ว2608 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี งปม.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว658 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 ก.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2590 โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2592 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2589 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 2 ก.ค. 2563 ]   
พจ 0023.2-ว2584 1-การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 2 ก.ค. 2563 ]   
 
     

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :092-250
5231
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 4,338,688 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10