หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550 
   
       
             
 
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
สถิติการให้บริการ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
สรุปมติ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
แนวทางการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ตารางสรุปอบรมข้าราชการ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-เม.ย.62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-มี.ค.62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-ก.พ.62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-ม.ค.62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-ธ.ค.61 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานรับ-จ่ายเงิน-พ.ย.61 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
 
อบต.ห้วยแก้ว [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวดง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2561 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
       
             
 
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 261  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 2262  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 855  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1289  ตอบ 0  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (19 ม.ค. 2557)    อ่าน 3047  ตอบ 13  
เริ่มเอาหัวคะแนนเข้ามาทำงานแล้วจ้า (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1220  ตอบ 1  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 1663  ตอบ 4  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (1 มี.ค. 2556)    อ่าน 1060  ตอบ 0  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (10 ธ.ค. 2555)    อ่าน 3198  ตอบ 9  
ด่วน ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก. และ ข. ปี 55 (11 ต.ค. 2555)    อ่าน 1323  ตอบ 1  
ขอให้ฝนตกทุ้กวันเลย (6 ก.ย. 2555)    อ่าน 1342  ตอบ 0  
ขอข้อมูลทำรายงาน (27 ส.ค. 2555)    อ่าน 1261  ตอบ 0  
นันททวี 4 รีสอร์ท กับการบริการที่ล่าช้า ไม่ใส่ใจในการบริการ (15 ส.ค. 2555)    อ่าน 1441  ตอบ 2  
ขอเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่น "แทนคุณ" (21 มิ.ย. 2555)    อ่าน 2455  ตอบ 0  
ฝนเริ่มตก ไม่แห้งแล้งแล้วจ้า (17 พ.ค. 2555)    อ่าน 1095  ตอบ 0  
 
อบต.ท่าฬ่อ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บึงบัว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
พจ0023.2-ว2514 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2498 โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัมนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.1/ว2497 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2493 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผูู้สูงอายุ ประจำปี 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2492 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแแก่ผู้ด้อยโอกาสทางาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2491 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2490 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2489 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2473 ขอส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2487 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2485 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.2/ว2481 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.5/ว2441 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 9 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2457 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 8 ก.ค. 2562 ]   
พจ0023.3/ว2456 1-โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]   
       

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,818,072 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com